1. Ubezpieczenia Komunikacyjne
    OC, AC ,NNW, ASS ,OP, ZK
 

Zakres ubezpieczenia określa ustawaz dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie OC ważne jest na terytorium Polski oraz Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Jeżeli wybierają  się Państwo do kraju innego niż wymienione powyżej, należy posiadać Zieloną Kartę, która w większości towarzystw ubezpieczeniowych dostępna jest za darmo pod warunkiem wykupienia w danym towarzystwie umowy OC.

Ubezpieczenie autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym przeznaczonym dla właścicieli pojazdów mechanicznych. Obejmuje ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty z zakresem ochrony odpowiadającym indywidualnym potrzebom.

W zależności od towarzystwa ubezpieczeń zakresy ubezpieczenia różnią się, jednak w większości objęte są szkody polegające na uszkodzeniu albo zniszczeniu pojazdu lub jego części trwale zamontowanych, powstałe wskutek:

- nagłego zetknięcia się z przedmiotem, osobą lub zwierzęciem znajdującym siępoza pojazdem,

- huraganu, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, gradobicia,

- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu,

- uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu przez osoby trzecie,

- kradzieży pojazdu lub jego części trwale zamontowanych i zabezpieczonych przed kradzieżą w sposób przewidziany w konstrukcji pojazdu.

Ubezpieczenie NNW w chroni przed konsekwencjami wypadków w ruchu drogowym – zarówno kierowców jak też pasażerów. Oferowane jest Klientom zawierającym umowę ubezpieczenia OC lub AC.

Ubezpieczenie Assistance obejmuje świadczenie pomocy w przypadku różnych zdarzeń związanych z pojazdem. Ubezpieczenie oferowane jest posiadaczom samochodów umowę ubezpieczenia OC lub AC. Możliwe jest zawarcie niezależnego ubezpieczenia Assistace np. na wyjazd wakacyjny.

Zakresy ubezpieczeń poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych mogą się różnic jednak w większości zawierają ryzyka:

 • w razie unieruchomienia pojazdu w następstwie wypadku
 • holowanie pojazdu do warsztatu lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego
 • naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia
 • w razie unieruchomienia pojazdu, w szczególności:
  • kradzieży pojazdu lub jego części trwale zamontowanych
  • awarii
  • rozładowania akumulatora, utraty albo uszkodzenia kluczyków (lub innego urządzenia służącego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu)
  • przebicia opony
  • braku albo niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu

Ubezpieczenie ochrony prawnej pokrywa koszty pomocy prawnej poniesione w celu ochrony interesów ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem i prowadzeniem pojazdu lub podróżowaniem w charakterze pasażera. 

Zakres i suma do jakiej towarzystwo pokrywa koszt uzależnione jest o towarzystwa ubezpieczeń i w większości zawiera:

- koszty porad, opinii i konsultacji prawnych,

- wynagrodzenie adwokata albo radcy prawnego,

- koszty sądowe,

- koszty procesu zwracane stronie przeciwnej w wypadku przegranej sprawy,

- koszty podróży w przypadku obowiązku stawienia się przed sądem zagranicznym,

- świadczenie na kaucję w razie aresztowania.

Zielona Karta to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce w przypadku podróżowania do krajów należących do systemy Zielonej Karty, które wymagają certyfikatu ZK.

Lista krajów dostępna na stronie: http://pbuk.pl